Slutredovisning för projekt

1. Ärendeuppgifter

Datum:
Projekttid:
Journalnummer:

2010-04-15
2009-09-07 – 2010-04-30
2009:4153

2. Sammanfattning

P H Ling (1776– 1839) kallas den svenska gymnastikens fader. Han växte upp i S Ljunga där fadern var präst. Han grundade Gymnastiska centralinstitutet (GCI), nuvarande Gymnastik och idrottshögskolan (GIH). Lings gymnastik ligger till grund för den friskvård, massage och sjukgymnastik som bedrivs idag. Hans kunskaper har även fått stor internationell betydelse.

Stiftelsen Linggården beviljades stöd till en förstudie för att göra en inventering av vilka resurser som finns samt hur kunskapen om Ling och hans verk är förankrat både lokalt och i universitets- och skolvärlden samt att undersöka möjligheterna att förbättra och utveckla denna kunskap.

Förstudien har resulterat i följande:

 • Flera föreningar och organisationer har visat intresse av Lings födelsehem och en önskan om samarbete med Lingstiftelsen
 • Flera olika alternativ och underlag till fortsatta projekt och samarbeten har framkommit
 • Kunskapen om Ling och hans betydelse har ökat
 • Det har skapats ett intresse av att veta mer om Ling
 • Genom kontakt med Berättarnätet kommer det att anordnas en sägen-resa till Ling museet
 • En stor mängd material har samlats in om Ling och hans verk
 • Möjlighet att fortsätta inventeringen och kunskapsspridningen via hemsida

Under förstudien har det framkommit att en mängd olika jubileer inträffar de närmaste åren: 200 års jubileum för Stadion 2012 samt GIH 2013, 175 år sedan Lings dödsdag 2014 dessutom Gymnaestradan 2011 i Lausanne och möjlighet till Gymnaestrada i Göteborg 2015. Detta ger förutsättningar till samarbete för olika aktiviteter och för att göra Ling mer känd.

3. Bakgrund

Stiftelsen Linggården (bildad 1937) med uppgift att vårda Per Henrik Lings födelsehem (den äldsta prästgården i S Ljunga) och att verka för att bevara Lings minne i hans hembygd. Stiftelsen äger och förvaltar ytterligare en äldre prästgård som drivs som vandrarhem med ca 40 bäddar.

P H Ling (1776– 1839) kallas den svenska gymnastikens fader. Han växte upp i S Ljunga där fadern var präst och han gick även i skola i Växjö. Efter vistelse i Köpenhamn och Lund kom han till Stockholm där han 1813 grundade Gymnastiska centralinstitutet (GCI), nuvarande Gymnastik och idrottshögskolan (GIH). Ling var även fäktmästare, först i Lund och sedan vid Karlberg i Stockholm. Lings gymnastik ligger till grund för den friskvård, klassisk massage och sjukgymnastik som bedrivs idag. Hans kunskaper har även fått stor internationell betydelse.

Minnet av Ling och hans insatser har bleknat något och behöver därför lyftas fram. Kunskapen om hans tankar och idéer kan moderniseras och tas till vara genom exempelvis kursverksamhet med friskvård i fokus, ökad natur– och kulturturism och satsning på ökad service. Detta skulle bidra till hållbar utveckling av Lings hembygd.

4. Syfte och mål

Syftet med förstudien var att inventera vilka resurser som finns samt hur kunskapen om Ling och hans verk är förankrat både lokalt och i universitets- och skolvärlden., samt att undersöka möjligheterna att förbättra och utveckla denna kunskap.

Förstudien skall förbereda för att i ett kommande projekt kunna uppnå följande mål:

 • att göra Ling mera känd hos boende i Ljungby kommun och turister
 • att öka intresset för Lings gymnastik och idrott särskilt hos barn och ungdom i kommunen, ev. genom särskilda satsningar på t.ex. redskapsgymnastik, fäktning
 • att skapa nya attraktiviteter på historisk grund, t.ex. ett spa– hälsoinstitut. Det har funnits en hälsobrunn i Ljunga brunn nära S Ljunga
 • att skapa grönare miljöer kring Lingmuseet och vandrarhemmet, t.ex. genom att ta modell efter prästgårdsträdgårdar. Uppbyggnaden kan ev. göras som elevarbete
 • att samarbeta med andra näraliggande orter för att komplettera utbudet av sevärdheter och service, t.ex. Hamneda, Kånna, Gamla Torg i Ljungby
 • att årligen ordna en publik Ling– dag i början av maj med olika aktiviteter för att locka nya besöksgrupper till Södra Ljunga.

Meningen är att man i ett fortsatt projekt skall uppnå mål och syften. Men redan via förstudien har kunskaperna runt Ling och hans födelsehem blivit spridda runt om i kommunen och även i andra organisationer som har anknytning till Ling. Detta har gjorts via de kontakter och besök som genomförts under förstudien. Se bilaga ”Genomförande och tidsplan”.
Flera projektförslag har tagits fram som stämmer väl överens med syftet för projektet.
Eftersom förstudien inte blev så omfattande som planerats från början har i detta skede inga kontakter skapats för att skapa grönare miljöer kring museet och vandrarhemmet.

5. Projektets mål

Målet med projektet är
Resultat av förstudien

Att främja ekonomiskt och socialt hållbar utveckling av landsbygden kring S Ljunga

Förstudien har lett till att många kontakter knutits vilka några troligen kommer att ligga till grund för ett fortsatt samarbete och öka tillströmningen av besökare inte bara till Lingmuseet utan också till övriga företag i Södra Ljunga och trakterna däromkring.

Att aktivera gymnastik, massage och friskvård i Lings anda, t ex genom årliga kurser i samarbete med skolor i kommunen och även Grimslövs folkhögskola

Kontakter har tagits med Grimslövs folkhögskola vilka är intresserade att inleda samarbete med Stiftelsen Linggården och STF Vandrarhem Södra Ljunga.

Att öka idrottsturismen i regionen i kombination med utveckling av natur– och kulturupplevelser

Flera kontakter har tagits för att sprida kunskaperna om Ling. Bl.a. med GIH som är intresserade av mer samarbete.

Att i samarbete med turismorganisationer ordna charterbussturer till S Ljunga

Förstudien har visat att det behöver tas fram nytt informationsmaterial och förbättrad service på plats.

Att informera alla skolbarn i kommunen, t ex årskurs 3, om Ling och hans betydelse för idrott och hälsa. Föreslå projektarbeten, t.ex. hemsidor och annan it verksamhet som även kan leda till internationella kontakter

En skola planerar att framföra ett av Lings sorgespel. Intresse finns hos skolorna att arbeta med olika projektarbeten.

Att skapa nya arbetstillfällen genom förbättrad service för boende och mat servering för att kunna möta turister och konferensdeltagare

Förstudien har visat att ett stort intresse finns runt Ling och hans verk. Ett fortsatt projekt bör leda till en ökad tillströmning av turister till samhället.

Indikatorer

– Nya affärsidéer och/eller företag utvecklas. Det är dock också angeläget att de företag som redan verkar i området får relevant stöttning i form av projekt som handlar om exempelvis kompetensutvecklingsinsatser

– Nya arbetstillfällen inom olika sektorer skapas för att se till att en hög sysselsättning säkerställs i framtiden

– Ett utökat och mer effektivt samarbete mellan företagare samt att nya nätverk bildas

Under förstudien har kontakter knutits med en rad olika organisationer, myndigheter och föreningar. Dessa kontakter möjliggör ett större samarbete och en utveckling av Stiftelsen Linggårdens arbetsområden framöver.

Kompetensen inom stiftelsen har ökat genom att ett stort material runt Per Henrik Lings liv och arbete har samlats in.

Det är svårt att i dagsläget säga om det kommer att leda till fler arbetstillfällen, men under förstudien har en person arbetat som timanställd. I slutet av förstudien anställdes ytterligare en timanställd. De idéer och kontakter som kommit fram under arbetet är en bra grund att arbeta ifrån.

– Nya natur och kulturupplevelser skapas som bl.a. bidrar till publika arrangemang

– Nya företag inom besöksnäringsnäringen skapas

– Nya besöks– och utflyktsmål skapas

Under förstudien har vi bl.a. fått kontakt med ett gymnasium som har hjälpt oss att ta fram förslag på program för grupper (främst barn) som vill besöka museet.
Tanken är att dessa besök skall kombineras som en kultur och naturupplevelse då området runt museet har ett väldigt rikt naturliv,

– Det skapas nya eller rusta upp gamla mötesplatser

– Området får en positiv befolkningsutveckling

– En större tolerans och positiva attityder till olika personer

Museet och vandrarhemmet som är belägna i de gamla prästgårdarna har gamla anor och har sedan 1930- 40 talen varit en naturlig mötesplats i samhället Södra Ljunga.

Genom förstudien har man fått en inblick i vilka möjligheter som finns att utveckla verksamheten och lägga en grund till att det skall fortsätta vara en samlingsplats för alla i samhället.

Horisontella mål

Jämställdhet mellan kvinnor och män

Styrgruppen och projektgruppen för projektet har bestått av både män och kvinnor. Ordförande och projektanställd är kvinnor.

De grupper man vill rikta sig till består av båda könen.

Barn– och ungdomsperspektivet

Kontakter har tagits med skolorna i kommunen för att få komma ut och informera om P H Ling och inventera kunskaperna om honom. Några skolor har accepterat detta erbjudande. Bl.a. genom att besvara en enkät-

Integration

Ett av målen med projektet är att öka turismen i området. Detta gör att fler kulturer möts och bör öka förståelsen för varandra.

Hållbar utveckling

Hela tanken med förstudien har varit att sprida PH Lings tankar och anda om motion och hälsa. Förutom detta har syftet varit att stärka de små företagen som finns på landsbygden och öka samarbetet mellan olika organisationer.

6. Arbetstillfällen och nya företag

Förstudien har lett till timanställning för en kvinna. Förhoppningen är att de positiva kontakter man haft kommer att leda till fler besökare i Södra Ljunga och att det skall inverka positivt på de företag som finns i närheten (lanthandel, vandrarhem, älg– park, fiskrökeri mm.) I förlängningen kan det möjligen leda till timanställningar som guide på museet.

7. Genomförandeplan och tidsplan

Styrgruppen började arbetet tidigt under hösten genom att anställa Malin Paulsen och ge henne uppdraget att inventera kunskaperna om P H Ling i kommunen och i olika organisationer runt om i Sverige. Malin gjorde sedan under perioden oktober– januari ett gediget arbete att ta konktat och besöka ett stort antal skolor, myndigheter och föreningar mm. (se bilaga ”Genomförande och tidsplan”) När styrgruppen samlades i februari gjordes en lägesrapport över hur arbetet gått. En stor mängd material fanns insamlat. Intresset av att samarbeta med aktiviteter runt Lings liv och verk hade visat sig vara stort. Inventeringen av kunskaperna runt P H Lings liv och verk i största allmänhet hade däremot inte fångats upp som det var tänkt i den ursprungliga projektplanen. Orsak till detta var att alla skolor som kontaktats inte hade möjlighet att hjälpa till.

Beslut togs att Malin skulle göra en enklare undersökning i skolorna och att vi kompletterar detta med en hemsida där vi kan fortsätta inventeringen med en enkät. På detta sätt kan vi fortsätta inventeringen även efter förstudiens slut. De sista månaderna ägnades åt att fördjupa de kontakter som man ansåg troligast kunde leda till fortsatt samarbete. Dessutom har tagits fram reella förslag på möjliga projekt för framtiden.
Under förstudien framkom möjlighet att i framtida projekt skapa en film om P H Ling. Med syfte att förstärka kunskapen om Per Henrik Lings och hans viktiga insatser för skolor och utbildningsinstitut. Efter kontakt med Leader kontoret togs material fram för ett grovmanus.

8. Spridning av projektets resultat

Information om att en förstudie har genomförts och innehållet i den har lagts ut på hemsidan www.sodraljunga.se samt på Leader Linnés webbsida. Malin Paulsen har besökt kultur och fritidsnämnden i Ljungby, Sockenrådet i Södra Ljunga, Svenska Gymnastik förbundet, flera skolor bl.a. Södra Ljunga skola, Kulturen i Lund samt Gymnastik- och Idrotts Högskolan.

9. Projektets finansiering

Under förstudien har de kostnader som uppstått bestått av löner 75 935 kr, investering i form av utveckling av hemsida 10 008 kr samt övrigt 13 228 kr. I de övriga kostnaderna ingår bl.a. resor och logi. Finansieringen består i kronor av bidrag från LAG och från stiftelsen Linggården i form av ideellt arbete. Summan av ideellt arbete och ideella resurserna är 52775 kr

10. Projektets arbetssätt

En styrgrupp bildades för att styra arbetet med förstudien. I denna styrgrupp ingår medlemmar från Stiftelsen Linggården, Representant från Ljungby Kommun Kultur och fritidsnämnd, samt från STF Vandrarhem Södra Ljunga. Information om arbetet har även getts till representant för Grimslövs folkhögskola och Gymnastik och Idrottshögskolan i Stockholm. Vid några tillfällen utökades denna grupp med ytterligare personer ur Stiftelsen styrelse som då tillsammans med styrgruppen bildade projektgrupp och samlades då större beslut skulle tas. Malin Paulsen anställdes som timanställd för att arbeta med inventering av hur stora kunskaperna kring P H Ling är idag, samt vilket intresse det finns för att samarbeta runt arbetet för att sprida kunskaper runt hans liv och verk.

11. Slutsats och rekommendationer

Slutsatsen är att intresset runt Ling och hans verk fortfarande är stort. Flera organisationer är intresserade av ett samarbete med Stiftelsen Linggården.
Lings liv och arbete har spridits över ett stort geografiskt område och har förgreningar i ett stort antal organisationer, myndigheter och arrangemang. Det finns stora möjligheterna för att ett fortsatt projekt skulle leda till mycket positiva resultat för museets och vandrarhemmets framtid och för bygden i stort. Tidpunkten är också mycket lämplig pga. de jubileer som inträffar inom den närmaste tiden, se pkt2 Sammanfattning.
Att genomförandet av en förstudie i sig skulle leda till ett reellt resultat hade vi inte väntat då vi startade. Oavsett framtida projektresultat så har arbetet med förstudien i sig gett många positiva kontakter och möjligheter.

12. Kvantitativa mål

Att uppnå dessa kvantitativa mål är inte realistiskt i en förstudie.

Indikationer Antal Sysselsättningrad (%) Kvinnor Män
Nya heltidsarbeten 0
Nya deltidsarbeten 1
Bevarade heltidsarbeten 0
Bevarade deltidsarbeten 0
Antal nya företag 0
Antal deltagare i utbildningsinsatser 0
Antal deltagare i evenemang 0
Antal nya samarbeten/nätverk 0

Kontakt

Stiftelsen Linggården

co/ Karlsson
Mjäryd
31491 Ljungby
tel. 0372 16011

STF Vandrarhem Södra Ljunga

Lingvägen 26
341 91 Ljungby
tel. 0372 16011
mobil 0703269753
vandrarhem@sodraljunga.se

1 + 5 =